Archeologie


1951–Stopy po pravěkých lovcích
Starší doba kamenná (250 000-150 000 př.n.l.).

Nejstarší nález—křemencový úštěp (zbraň)—učiněný Františkem Proškem z Archeologického ústavu v roce 1951. Nález se datuje do doby před 250 000 lety. Byl nalezen v Sedlci (Hergetova cihelna).
Tento archeolog nacházel v této lokalitě další nálezy (pazourky, pěstní klíny…) z mladší doby.

(ČSAV, Archeologický ústav)


1910–První zřejmé důkazy o osídlení Suchdola
Neolit (4 900-4 200 př.n.l.).

Pocházejí z doby 3.tis. př.n.l. Jde o 8 kusů štěpů nádob.
Mluví se o „lidu vypíchané keramiky“. Tento nález z roku 1910, v místech u dnešního pomníku M. Alše.


(foto obrázku z obecní kroniky)

Nálezy v lysolajské cihelně: kosti mamuta, sprašového koně, soba.
Nálezy v lysolajských pískovnách: kosti tura, zajíce, jelena, medvěda, divokého psa.

(Obecní kronika)


1848–1856 Nálezy a výzkumy


MOHYLOVÉ POHŘEBIŠTĚ VE VELKÉM HÁJI U ROZTOK
PhDr. Karel Sklenář, DrSc.

 Podrobné informace


1928–Bronzové dýky a zlomky sekery (Únětická kultura)

Starší doba bronzová (2 300-1 800 př.n.l.)

9.10.1928 – v severovýchodní části buližníkového pásma Kozí hřbety asi 100 m vpravo od silnice ze Suchdola do Černého Vola. Nalezen depot šesti bronzových dýk a zlomku hrotité sekery.

(Národní muzeum)


1930–při výkopech základů základní školy byla nalezena popelnice a v ní bronzová spona.
Stáří bylo odhadnuto na 4 000 let př.n.l. To je ještě před únětickou kulturou.
Spona je uložena v Národním muzeu.

1933–významný nález lebky nosorožce.

1957–keramika, pazourkový nástroj (neolit)
Kultura vypíchané keramiky (4 900-4 200 př.n.l.)
Nalezeno při stavbě vysoké školy.

1966–žák Vladislav Pittner (14 let) přinesl do roztockého muzea svůj nález – dva tisíce let staré latenské korále s očky a malou kamennou sekerku z pozdní doby kamenné.

1966 srpen–žák Antonín Čermák se svým strýcem našli v Roztockém háji tři tisíce let starou zásobnici-popelnici se zbytky lidských ohořelých kostí.
Byla vyzvednuta a předána do roztockého muzea.


1976–Nález v ulici Gagarinova č.p. 620

V červenci při výkopech pro kanalizaci nalezen hrob z doby železné.


2003–Hrob bylanské kultury (800-500 př.n.l.)

Nález při stavebních výkopech u Brandejsova náměstí.
(Muzeum hlavního města Prahy)

Článek převzatý z webové stránka Muzea města Prahy.


2005–Hrob bylanské kultury (800-500 př.n.l.)

Nález hrobu z doby osídlení Kelty při výkopech na Brandejsově nám. č.p.1251/3.
(Muzeum hlavního města Prahy)

Fotogalerie 18.6.2005, foto Martin Noll.


2007–Nález sídlištních objektů s hrobem v ulici Za sokolovnou

Nález sídlištních objektů s rituálním pohřbem dítěte v ulici Za sokolovnou.

Článek o nálezu (zdroj: http://labrys.cz/ 8.1.2008, Milan Kuchařík, Pavel Kubálek.


2016–Dva hroby se zachovalými kosterními ostatky. Unikátní nález.

Foto Michal Lobkowicz

V dubnu 2016 se na Suchdole, v ulici Ke Kozím hřbetům, na pozemku určenému pro stavbu rodinného domu našly v hloubce zhruba jednoho metru pod povrchem dva hroby se zachovalými kosterními ostatky starými asi 6000 let.

Foto Michal Lobkowicz.

Článek o nálezu  (zdroj: www.prazskypatriot.cz, 29.4.2016, Jan Puci)
O pravěku na Suchdole. (M. Vovsová, SL 2016, č.2, str. 1, 28, 29)
Fotogalerie  (fotografie poskytl P. Hejl)


8.8.2021–Nález u kaple sv. Václava
Záchranný archeologický výzkum kaple sv. Václava

V rámci záchranného archeologického výzkumu byl prováděný dohled č. 200/20. Během tohoto byly odhaleny dvě pozitivní situace ve výkopech pro elektroinstalaci.

První bylo odhalení spáleništní jámy s obsahem vrstvy s propálenými kostmi a kovovými fragmenty.
Po skončení archeologického výzkumu bude provedena antropologická analýza, která přinese přesnější informace.

Druhou situací (je na foto) je jáma s obsahem dislokovaných lidských ostatků před vstupem do kaple.
I tento materiál bude podroben dalšímu antropologickému zkoumání.

Výzkum prováděla Archeologická společnost ZIP o.p.s.
Zdroj: Mgr. Katarzyna Jachimská, Archeologická společnost ZIP o.p.s., 2.8.2021

Záchranný archeologický výzkum kaple sv. Václavapokračování

Od května 2021 probíhaly záchranné archeologické práce v blízkosti bývalého morového hřbitova a kaple sv. Václava. Během těchto prací byly objeveny kamenné opukové zdi, jejich destrukce a dlažba.

Odhalené opukové zdi, 21.11.2021
Foto H. Bínová

Objevený fragment kovového dveřního závěsu umožňuje počáteční datování celého komplexu do období baroka. Na základ nálezů a historických pramenů můžeme provést několik interpretací nálezové situace.

Fragment kovového dveřního závěsu

Nejpravděpodobnější interpretací je, že šlo o malou zvonici umístěnou poblíž dnešní kaple.

„Mezi historicky nejvýznamnější objekty suchdolské patří kaple sv. Václava s přiléhajícím zrušeným hřbitůvkem, na jejímž místě stála původně zděná zvonička, vystavěná r. 1704 rychtářem Martinem Ježkem. Zvonička byla postavena uprostřed místa, které sloužilo za pohřebiště osob, zemřelých v obci v době velké morové epidemie r. 1680, jež si vyžádala také z řad tehdejších obyvatel naší obce větší počet obětí. Únětický hřbitov se tehdy rozkládal jen kolem tamního farního kostela a nemohl proto pojmouti značný počet zemřelých z přifařených obcí, mezi nimiž byl také Suchdol. Proto se musela každá obec sama postarati o pohřbení obětí morové rány. Když pak epidemie pominula, místo zpustlo. Roku 1704 na popud Emauzského kláštera a za jeho přispění, dal rychtář Ježek místo řádně opravit a obehnat kamennou zdí, jak ji vidíme ještě dnes; uprostřed postavil zvoničku, do které byl r. 1719 zavěšen větší zvonek ve váze 15 ½ kg s nápisem tohoto roku. Zvonku se užívalo k oznamování poledne a večerního klekání, jakož i úmrtí některého příslušníka naší obce. Klášter věnoval k udržování zvonice a hřbitova jedno pole.

Té doby čítala naše obec 105 obyvatel a 20 obytných domů včetně dvora. Roku 1755 byla zvonička přestavěna na kapli. Stalo se to, když byl v obci rychtářem Matěj Hálek“.

Zdroj: Kronika Suchdol u Prahy. Okres Praha – západ. V Suchdole u Prahy dne 1.IX.1953, str. 107 – 109.

Mohla to být také dřívější kaple, o které je známo jen to, že její vnitřní prostor měřil 4 x 4 lokty. V průběhu prací mohou mít tyto teorie vyvráceny dalšími objevy. V současné době nebyly v prostoru archeologického výzkumu nalezeny žádné hroby z doby epidemie. Archeologické práce mají za cíl zachránit před zapomenutím zbytky děl lidských rukou. Tyto práce zahrnují například fotografickou, kresebnou a popisnou dokumentaci.
Za archeologický tým Mgr. Katarzyna Jachimská
Přepsáno z informačního letáku v místě nálezu.


Zpracoval: J. Jánský, aktualizace: 6/ 2023

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám). V současné době je zde trafika. (Z.Kučerová, 2017)

Leopold Žalda
(7. října 1753, Hradové Střimelice – 1819, Suchdol u Prahy)
Český římskokatolický duchovní, člen benediktinského řádu a v letech 1804-1819 opat Emauzského kláštera na Novém Městě Pražském.

Pocházel z rodiny kameníka z posázavských Hradových Střimelic. V mládí vstoupil do Sázavského kláštera benediktinského řádu. Zde absolvoval běžnou mnišskou formaci, složil věčné sliby a byl vysvěcen na kněze. I jako mnich se věnoval hudbě a jako hudebník byl poměrně proslulý. Rovněž tak proslul jako kazatel. Po zrušení Sázavského kláštera v roce 1785 odešel do Emauzského kláštera v Praze.

Roku 1804 byl v Emauzích zvolen opatem a tuto funkci zastával patnáct let. Nicméně od roku 1815 se zdržoval stabilně mimo klášter. Žil na (tehdejším) venkově v Suchdole u Prahy na statku, který od roku 1679 byl v majetku emauzských benediktinů. V souvislosti s jeho pobytem byla na statku zřízena malá kaple. V pozdější době statek dostal jméno po novém majíteli–Brandejsův statek. V Suchdole opat Žalda v roce 1819 zemřel a byl pohřben na místním hřbitově u kaple sv. Václava. Novým představeným Emauzského kláštera se stal Robert Petr, který byl ovšem pouze jeho administrátorem.

czwiki.cz

Augusta Nekolová-Jarešová, křtěná Augusta Marie (autoportrét)

(7. července 1890 Jablonná u Benešova – 15. srpna 1919 Kutná Hora), byla česká malířka, kreslířka, ilustrátorka a grafička. Dobová kritika ji označila za nejnadanější českou malířku.

(wikiwand.com)

Pramen Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích.

Pramen léčivé vody v horní části obce Lysolaje, na začátku hlubokého údolí
a přírodní rezervace zvané Housle se zachovanými původními druhy rostlin.
Pramen dosud využíván k odběru pitné vody.
Je to zajímavé místo, které stojí za připomenutí.
Divím se, že ta zázračná voda je ještě pitná, ale je tam umístěna cedule
s rozborem vody, která konstatuje, že voda je pitná !
Přičemž obsahuje nějaké minerály, takže je, ještě k tomu, "minerální".
U pramene kaplička Panny Marie Sedmibolestné.
Konala se zde každoročně např. Slavnost květů a stále se koná,
vždy po 1. květnu, na palouku za kapličkou.
(B.Sommer, 2/2016)

Vzpomínám a tak dnes zabloudím na internetu i na web školy, na níž jsem kdysi kratičce působila-ZŠ M. Alše. A jsem potěšena, že jsem zde našla své tehdejší "svobodné" příjmení-Hospůdková.
Učila jsem zde v roce 1988/89 třídu II.A (Klára Bachová, Tomáš Babulík, Lenka Anderová,…vzpomněla bych si i na další žáky).
Byl to pro mne rok JAKO V RÁJI-báječná ředitelka Věra Herešová, pohodové kolegyně a kolegové, zlaté děti.
Z kolegyň si pamatuji na Jarku Hamzovou, se mnou nastoupila na školu Zuzana Semmlerová a krátce jsem se potkávala s Honzou Bočanem (syn Hynka Bočana-tehdy ještě studoval, ale učitelů bylo málo, učili i studenti).
Pamatuji si ještě na Evu ?-byla tělocvikářka. Bezva byla paní Varvažovská, která jako učitelka v důchodu ještě dělala vychovatelku v družině.Ráda vzpomínám. Moc zdravím krásný Suchdol.

S pozdravem Hana Smělíková (Hospůdková), leden 2019.

František Kavalír

Narodil se v roce 1878 v Oseku čp. 78.
František Kavalír byl architekt a publicista. V Praze studoval u Prof. Jana Kotěry na Umělecko-průmyslové škole.V roce 1914 byl spoluzakladatelem Společnosti architektů, členem výboru a vydavatelství časopisu"Styl" - časopisu pro architekturu, stavitelství a umělecký průmysl. Přispíval i do časopisu "Krásy domova". Dále byl spoluzakladatelem a předsedou "Artělu" - instituce pro vybudování českého uměleckého průmyslu. Se svým bratrem Václavem založili stavební firmu Bratří V a F Kavalírové v Praze na Smíchově a byl jejím šéfem. Mezi mnoha stavbami je významná záchrana středověké usedlosti v Praze na Hřebenkách.
Zemřel v Praze v roce 1932 a je pohřben na Královských Vinohradech.
Zdroj: obec Osek

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Antonín Mánes

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovy na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.