Mateřská škola


V důsledku odtržení pohraničí v roce 1938 se vrátil velký počet učitelů obecných škol do vnitrozemí.
Proto vydalo ministerstvo školství směrnice, podle kterých se měly zřizovat mateřské školy.
Podnět na řízení MŠ dala již roku 1938 místní odbočka spolku „Ochrany matek a dětí“. Nebylo uskutečněno pro finanční potíže.


 První mateřská škola.

Obecní zastupitelstvo se na podzim 1939 usneslo zřídit mateřskou školu v Suchdole. Organizací byl pověřen ředitel obecné školy Karel Pergtold.

Pro mateřskou školu mohla být uvolněna jen jedna třída v budově obecné školy..

2.ledna 1940 školka zahájila činnost.
Učitelkou byla odborná učitelka Emilie Dvořáková a učitelka Marie Hájková.
Přihlásilo se 25 dětí ve věku 3-6 let. Pro nedostatek peněz děti chodily na oběd domů.

1941-1943—po obsazení školy německou armádou (1941-43) se školka přestěhovala do  hostince V. Brejchy
proti velkostatku a později do hostince u Gaislů na Budovci.

1943—školka se vrací do budovy obecné školy, kde zůstává do května 1945.

1945—podařilo se získat vhodné místnosti ve vile v ulici Olšová čp.539 na Výhledech, které až do července sloužily obecnímu úřadu.

Tento dům původně vlastnili Karel Lehnert s chotí. Pozdější oběti holocaustu—jména na pomníku.
Povolení na stavbu bylo vydáno v roce 1935 a kolaudováno v říjnu 1938.
Usnesením Lidového soudu civilního v Praze I., odd 47, dne 15.II.1957 připadla polovina domu Čsl. státu – MNV v Suchdole.
Zřejmě se už jednalo o 2. polovinu, která patřila paní Růženě Lehnertové.

1955—byl upraven dům v ulici Rohová č.p.540.
Původními majiteli byli Antonín a Hertha Kollveck. Stavba povolena v roce 1935 a kolaudována v říjnu 1938.
Dům byl v roce 1946 zkonfiskován. Později byl upraven a od roku 1955 zde byla mateřská škola.
Poté, co byla otevřena mat. škola v Gagarinově ulici, působí zde nyní Dům dětí a mládeže. mapa


 Druhá mateřská škola.

V říjnu 1946—otevřena druhá mateřská škola v budově Masarykovy obecné školy.
Ředitelkou byla jmenována Ludmila Klímová.

(Foto poskytla J. Nahodilová)
Škola u Petržílků, 1961
(Foto poskytla J. Nahodilová)
Škola u Petržílků, 1961

1951– přemístění školy do bývalé restaurace U Petržílků.
1959– ředitelkou Marie Patková.
1973– ředitelkou Marie Sobotková.


 Třetí mateřská škola.

1.9.1964– zřízena třetí mateřská škola v bývalé Zemanově restauraci U Myslivny.


 Mateřská škola – Gagarinova ul.

(Foto poskytl P. Hejl)
Dokončená budova MŠ, 1984
(Foto poskytla M. Seifarthová)
třída v roce 1984

1977—ČVUT zpracovává projekt školy.
15.11.1983—předání objektu školské správě Praha 6.

Předání objektu
mluví Ladislav Vlachynský, předseda MNV
vlevo- ředitelka MŠ Irena Dvořáková

2.1.1984 —zahájeno pravidelné vyučování.
      Byly sem přemístěny zrušené mateřské školy z:
      – bývalé restaurace U Petržílků (K Roztokům č.p. 220)
      – MŠ Rohová 540 (objekt dán do užívání pionýrům)
14.5.1990—po požáru pavilonu ZŠ sem byly přemístěny třídy 1.A a 1.B.
25.10.1994—v budově otevřen denní stacionář. (viz fotogalerie)
1.2.2012—otevřeny 2 třídy v nové nástavbě.

Přehled ředitelek (-lů):
1983- 1998   Irena Dvořáková  
1998- 2006   Jitka Kabelová
2006- 2007   Bohunka Minárová
2007- 2013   Marcela Hanáková
2013 –         Stanislav Zelený

(Výpis z článku v Suchdolských listech 5/ 2013, str.23,24, Stanislav Zelený)  


ZDROJE:
Obecní kronika
Zuzana Kučerová, MČ Praha Suchdol
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, L. Navrátil, 1964
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka, 1999

FOTOGALERIE:
Mateřské školy—třídy


Zpracoval J. Jánský, 5/ 2017

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám). V současné době je zde trafika. (Z.Kučerová, 2017)

Leopold Žalda
(7. října 1753, Hradové Střimelice – 1819, Suchdol u Prahy)
Český římskokatolický duchovní, člen benediktinského řádu a v letech 1804-1819 opat Emauzského kláštera na Novém Městě Pražském.

Pocházel z rodiny kameníka z posázavských Hradových Střimelic. V mládí vstoupil do Sázavského kláštera benediktinského řádu. Zde absolvoval běžnou mnišskou formaci, složil věčné sliby a byl vysvěcen na kněze. I jako mnich se věnoval hudbě a jako hudebník byl poměrně proslulý. Rovněž tak proslul jako kazatel. Po zrušení Sázavského kláštera v roce 1785 odešel do Emauzského kláštera v Praze.

Roku 1804 byl v Emauzích zvolen opatem a tuto funkci zastával patnáct let. Nicméně od roku 1815 se zdržoval stabilně mimo klášter. Žil na (tehdejším) venkově v Suchdole u Prahy na statku, který od roku 1679 byl v majetku emauzských benediktinů. V souvislosti s jeho pobytem byla na statku zřízena malá kaple. V pozdější době statek dostal jméno po novém majíteli–Brandejsův statek. V Suchdole opat Žalda v roce 1819 zemřel a byl pohřben na místním hřbitově u kaple sv. Václava. Novým představeným Emauzského kláštera se stal Robert Petr, který byl ovšem pouze jeho administrátorem.

czwiki.cz

Augusta Nekolová-Jarešová, křtěná Augusta Marie (autoportrét)

(7. července 1890 Jablonná u Benešova – 15. srpna 1919 Kutná Hora), byla česká malířka, kreslířka, ilustrátorka a grafička. Dobová kritika ji označila za nejnadanější českou malířku.

(wikiwand.com)

Pramen Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích.

Pramen léčivé vody v horní části obce Lysolaje, na začátku hlubokého údolí
a přírodní rezervace zvané Housle se zachovanými původními druhy rostlin.
Pramen dosud využíván k odběru pitné vody.
Je to zajímavé místo, které stojí za připomenutí.
Divím se, že ta zázračná voda je ještě pitná, ale je tam umístěna cedule
s rozborem vody, která konstatuje, že voda je pitná !
Přičemž obsahuje nějaké minerály, takže je, ještě k tomu, "minerální".
U pramene kaplička Panny Marie Sedmibolestné.
Konala se zde každoročně např. Slavnost květů a stále se koná,
vždy po 1. květnu, na palouku za kapličkou.
(B.Sommer, 2/2016)

Vzpomínám a tak dnes zabloudím na internetu i na web školy, na níž jsem kdysi kratičce působila-ZŠ M. Alše. A jsem potěšena, že jsem zde našla své tehdejší "svobodné" příjmení-Hospůdková.
Učila jsem zde v roce 1988/89 třídu II.A (Klára Bachová, Tomáš Babulík, Lenka Anderová,…vzpomněla bych si i na další žáky).
Byl to pro mne rok JAKO V RÁJI-báječná ředitelka Věra Herešová, pohodové kolegyně a kolegové, zlaté děti.
Z kolegyň si pamatuji na Jarku Hamzovou, se mnou nastoupila na školu Zuzana Semmlerová a krátce jsem se potkávala s Honzou Bočanem (syn Hynka Bočana-tehdy ještě studoval, ale učitelů bylo málo, učili i studenti).
Pamatuji si ještě na Evu ?-byla tělocvikářka. Bezva byla paní Varvažovská, která jako učitelka v důchodu ještě dělala vychovatelku v družině.Ráda vzpomínám. Moc zdravím krásný Suchdol.

S pozdravem Hana Smělíková (Hospůdková), leden 2019.

František Kavalír

Narodil se v roce 1878 v Oseku čp. 78.
František Kavalír byl architekt a publicista. V Praze studoval u Prof. Jana Kotěry na Umělecko-průmyslové škole.V roce 1914 byl spoluzakladatelem Společnosti architektů, členem výboru a vydavatelství časopisu"Styl" - časopisu pro architekturu, stavitelství a umělecký průmysl. Přispíval i do časopisu "Krásy domova". Dále byl spoluzakladatelem a předsedou "Artělu" - instituce pro vybudování českého uměleckého průmyslu. Se svým bratrem Václavem založili stavební firmu Bratří V a F Kavalírové v Praze na Smíchově a byl jejím šéfem. Mezi mnoha stavbami je významná záchrana středověké usedlosti v Praze na Hřebenkách.
Zemřel v Praze v roce 1932 a je pohřben na Královských Vinohradech.
Zdroj: obec Osek

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Antonín Mánes

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovy na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.