Okupace 1939-1945


23.9.1938 byla vyhlášena všeobecná mobilizace.
V tomto dni suchdolské obecní zastupitelstvo zaslalo přípis prezidentu dr.E.Benešovi , ve kterém jej ujistilo, že se může na celý národ spolehnout.

100 suchdolských občanů nastoupilo vojenskou službu.

Ze Sudet přišlo do Suchdola 27 českých rodin- 63 občanů.

Byly rozpuštěny politické strany.
Vytvořily se dvě strany: Národní strana práce (předseda Josef Trojan) a Strana národní jednoty (předseda Jan Blažek).

V noci ze 14. března na 15. března 1939 došlo k hromadnému zatýkání nejvýznamnějších představitelů českého národa.

Také i na Suchdole. Gestapo na vše nestačilo, tak použilo české četnictvo.
To mělo tajnou instrukci včas upozorňovat ohrožené osoby ještě před příchodem Němců.
Tak 14 příslušníků KSČ dostalo 14.3.1939 předvolání na četnickou stanici.
Strážmistr Ladislav Procházka je upozornil, že budou předvedeni do Prahy k výslechu. Proto aby zničili, vše, co by je mohlo poškodit.
Všichni vyslýchaní se za dva až šest týdnů vrátili domů.


V roce 1941 musela obec příjmout do obecního zatupitelstva dva Němce.

Byli to:  dr.Karel Werba a Antonín Kollweck, který se stal náměstkem starosty.
Od 19.11.1941 se začalo úřadovat i v německém jazyce.
V únoru 1942 došlo k přejmenování 8 ulic. Jejich názvy byly podle německých osobností.
Tento stav se udržel až do února 1945.


V letech 1941-1943 se nastěhoval do obecné školy německý wermacht.

(Poskytl V. Blažek)
Stěhování ze školy, 1941

Školní pomůcky a nábytek byly uschovány u ochotných občanů.
Musely být hledány nouzové místnosti v místních hostincích (např. u Zemanů).
Ze školy Němci odešli v roce 1943 do Roztok.


Po zabrání školy se obecní úřad přestěhoval do hostince „V ráji“.
Později do vily židovské rodiny Lehnertovy na Výhledech, která byla v roce 1943 odsunuta do koncentračního tábora.
Obecní úřad zde zůstal až do roku 1945


V roce 1942 byla rozpuštěna Československá obec legionářská.
Dva příslušníci z obce zaplatili zostřenou perzekuci životem – F. Taufer a V. Palas.


V době heydrichády—od 30. května 1942, Obecní zastupitelstvo se rozhodlo, že bude podepisován nesouhlas s atentátem na Heydricha.
S obavy perzekucí vůči Suchdolu.
Po revoluci se zjistilo, že gestapo mělo Suchdol červeně zakroužkován jako komunistické hnízdo určené k likvidaci.


V červenci 1944 přichází zákaz veškeré kulturní činnosti.


Odbojová činnost.

V Suchdole se tisklo na cyklostylu ilegální Rudé právo.

Místo tisku Rudého práva
Josef Huml, pozdější předseda MNV
(foto poskytla Z.Kučerová)

Pomáhalo se rozšiřovat i jiné časopisy, např. časopis „V boj“.   

K ilegální činnosti patřila i pomoc uprchlým sovětským válečným zajatcům. Bylo jich celkem 16.
Před koncem války uteklo z transportu na Suchdol 18 vězňů. Suchdolští jim pomohli k návratu domů.
Uvažovalo se o vytvoření útočné (partyzánské ) skupiny. K větším akcím ale nedošlo.

Mnoho občanů Suchdola přechovávalo běžence.

Rodina Balounova s dvěma uprchlými ruskými vězni
(Foto poskytla Z. Kučerová)

FOTOGALERIE:
Transport smrti 29.4.1945-Roztoky

ZDROJE:
Suchdolská kronika
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, V. Laštovka, 1999
Příspěvky pamětníků, potomků zúčastněných


Zpracoval: J. J. 8/2017

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení pro Františka a Marii Kartouzkovi na krám se střižním zbožím (krejčovský krám). V současné době je zde trafika. (Z.Kučerová, 2017)

Leopold Žalda
(7. října 1753, Hradové Střimelice – 1819, Suchdol u Prahy)
Český římskokatolický duchovní, člen benediktinského řádu a v letech 1804-1819 opat Emauzského kláštera na Novém Městě Pražském.

Pocházel z rodiny kameníka z posázavských Hradových Střimelic. V mládí vstoupil do Sázavského kláštera benediktinského řádu. Zde absolvoval běžnou mnišskou formaci, složil věčné sliby a byl vysvěcen na kněze. I jako mnich se věnoval hudbě a jako hudebník byl poměrně proslulý. Rovněž tak proslul jako kazatel. Po zrušení Sázavského kláštera v roce 1785 odešel do Emauzského kláštera v Praze.

Roku 1804 byl v Emauzích zvolen opatem a tuto funkci zastával patnáct let. Nicméně od roku 1815 se zdržoval stabilně mimo klášter. Žil na (tehdejším) venkově v Suchdole u Prahy na statku, který od roku 1679 byl v majetku emauzských benediktinů. V souvislosti s jeho pobytem byla na statku zřízena malá kaple. V pozdější době statek dostal jméno po novém majíteli–Brandejsův statek. V Suchdole opat Žalda v roce 1819 zemřel a byl pohřben na místním hřbitově u kaple sv. Václava. Novým představeným Emauzského kláštera se stal Robert Petr, který byl ovšem pouze jeho administrátorem.

czwiki.cz

Augusta Nekolová-Jarešová, křtěná Augusta Marie (autoportrét)

(7. července 1890 Jablonná u Benešova – 15. srpna 1919 Kutná Hora), byla česká malířka, kreslířka, ilustrátorka a grafička. Dobová kritika ji označila za nejnadanější českou malířku.

(wikiwand.com)

Pramen Panny Marie Sedmibolestné v Lysolajích.

Pramen léčivé vody v horní části obce Lysolaje, na začátku hlubokého údolí
a přírodní rezervace zvané Housle se zachovanými původními druhy rostlin.
Pramen dosud využíván k odběru pitné vody.
Je to zajímavé místo, které stojí za připomenutí.
Divím se, že ta zázračná voda je ještě pitná, ale je tam umístěna cedule
s rozborem vody, která konstatuje, že voda je pitná !
Přičemž obsahuje nějaké minerály, takže je, ještě k tomu, "minerální".
U pramene kaplička Panny Marie Sedmibolestné.
Konala se zde každoročně např. Slavnost květů a stále se koná,
vždy po 1. květnu, na palouku za kapličkou.
(B.Sommer, 2/2016)

Vzpomínám a tak dnes zabloudím na internetu i na web školy, na níž jsem kdysi kratičce působila-ZŠ M. Alše. A jsem potěšena, že jsem zde našla své tehdejší "svobodné" příjmení-Hospůdková.
Učila jsem zde v roce 1988/89 třídu II.A (Klára Bachová, Tomáš Babulík, Lenka Anderová,…vzpomněla bych si i na další žáky).
Byl to pro mne rok JAKO V RÁJI-báječná ředitelka Věra Herešová, pohodové kolegyně a kolegové, zlaté děti.
Z kolegyň si pamatuji na Jarku Hamzovou, se mnou nastoupila na školu Zuzana Semmlerová a krátce jsem se potkávala s Honzou Bočanem (syn Hynka Bočana-tehdy ještě studoval, ale učitelů bylo málo, učili i studenti).
Pamatuji si ještě na Evu ?-byla tělocvikářka. Bezva byla paní Varvažovská, která jako učitelka v důchodu ještě dělala vychovatelku v družině.Ráda vzpomínám. Moc zdravím krásný Suchdol.

S pozdravem Hana Smělíková (Hospůdková), leden 2019.

František Kavalír

Narodil se v roce 1878 v Oseku čp. 78.
František Kavalír byl architekt a publicista. V Praze studoval u Prof. Jana Kotěry na Umělecko-průmyslové škole.V roce 1914 byl spoluzakladatelem Společnosti architektů, členem výboru a vydavatelství časopisu"Styl" - časopisu pro architekturu, stavitelství a umělecký průmysl. Přispíval i do časopisu "Krásy domova". Dále byl spoluzakladatelem a předsedou "Artělu" - instituce pro vybudování českého uměleckého průmyslu. Se svým bratrem Václavem založili stavební firmu Bratří V a F Kavalírové v Praze na Smíchově a byl jejím šéfem. Mezi mnoha stavbami je významná záchrana středověké usedlosti v Praze na Hřebenkách.
Zemřel v Praze v roce 1932 a je pohřben na Královských Vinohradech.
Zdroj: obec Osek

Pohled na Starý Suchdol, když se jde od ulice Na mírách vpravo kolem statku do Dolíků.
Nahoře výrazný statek Skrčených (Křen).
Bílý objekt uprostřed nevím, asi tam byl nějaký takový dům.
(B.S. 11/2015)

Antonín Mánes

Pohled na starý Bubeneč směrem severním, na Troju v pozadí a údolí Vltavy.
Uprostřed kostel sv. Gotharda s farou, před ním hostinec „Na slamníku“.
V místě bývalého rybníka vede nyní ulice Wolkerova vpravo směrem k parkovému náměstí a ulici „Pod kaštany“.
(B.S., 4/ 2016)

V nynější Staročeské ulici čp. 284 byla postavena prodejna a sklad pro Včelu. Přesné datum výstavby není zjištěno. Ale plán stavby byl z roku 1927. (Z. Kučerová)

U domu čp. 202 na Suchdolské ulici bylo v roce 1933 vydáno stavební povolení
pro Františka a Marii Kartouzkovy na krám se střižním zbožím (krejčovský krám).
V současné době je zde trafika. (Pozn. red.: zrušena v roce 2021)
(Z. Kučerová)

Veleznámý holič a kadeřník, který měl dlouhá léta svůj krámek, resp. dva krámky naproti škole.
Pan Hruška později vedl jen pánské oddělení.
Vedlejší krámek pro dámy obsluhovala jeho dlouholetá spolupracovnice paní Pečinková.
(Z. Kučerová)

Každý, kdo se trochu zajímá o přírodní scenérie krajiny v okolí Suchdola, zajisté na první pohled pozná,
které zákoutí suchdolského plenéru se na této krajinomalbě malíře Josefa Hapky nachází.
Samozřejmě, že se jedná o pohled od Kozích hřbetů, možná dokonce z Holého vrchu, na Trojanův mlýn,
před nímž jsou patrny tzv. „Louky“, zatravněný poldr Únětického potoka, na místě bývalého rozsáhlého rybníka z 18. stol.
Za mlýnem jsou zřejmé lomy na kámen v Tichém údolí a v pozadí kousek suchdolské zástavby před Roztockým hájem.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Jižní brána statku se po mnoha letech nalézá v podstatě v nezměněné podobě,
jenom zachycená, trochu abstraktní podoba, mezitím přešla do stavu realismu.
(B. Sommer, 11/ 2017)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Pavel Korčák

Obraz byl součástí výstavy žáků Radovana Papeže "Učitel a žáci",
která se konala u příležitosti 75. výročí narození R. Papeže,
v dubnu 2002 v Alšově kabinetě, v budově Úřadu MČ Praha - Suchdol.
Autor, Pavel Korčák, byl také žákem Radovana Papeže a absolventem jeho "Výtvarného kroužku".
(B. Sommer)

Autorka zobrazila bývalou viniční usedlost Tříkrálka u Sedleckého přívozu na severním okraji Prahy.
Přívoz spojoval pražskou čtvrť Sedlec s osadou Zámky patřící do Bohnic.
V minulosti sloužil přívoz i k převážení pohřebních fiakrů,protože Sedlec neměl vlastní hřbitov.
Pohon se v průběhu staletí měnil od vesel přes přitahování za podvodní lano
až k motorovým pramicím a skončil v l étě 1991.
Na místě usedlosti se dnes nachází budovy Útulku pro drobná zvířata.