ŽIDOVSKÉ RODINY V SUCHDOLE


text: A.Skálová, L.Matušíková

Pokusy o evidenci židovského obyvatelstva se v českých zemích datují do konce 17. století.
Snaha omezit počet židovských rodin na území Čech a Moravy vedla v roce 1726 k vydání tzv. familiantského dekretu, podle něhož byl počet židovských rodin v Čechách snížen na 8600 a sídlit směly jen v místech, kde byly trpěny v roce 1725.
Sňatky byly povoleny pouze prvorozeným synům, druhorození a vnuci se mohli ženit až po uprázdnění familiantského místa ve vymezeném počtu.

V letech 1724 a 1725 byl nařízen soupis všech židů a židovských rodin usazených v Čechách.


Z této doby je také první záznam vztahující se k Suchdolu.
Baroch Levisi od majitelů suchdolského statku pronajal masný krám a s jejich souhlasem provozoval také obchod s plátnem, kořením a jiným zbožím.

Další písemný záznam o židovské rodině pobývající v Suchdole lze nalézt až v knihách familiantů z roku 1811, kdy tu byl zapsánJakob Kohn, původem ze Zdib.


Vzhledem k tomu, že v Suchdole bylo střídavě usazeno pouze několik židovských rodin, navíc často migrující z okolních obcí, nebyla zde nikdy vytvořena židovská obec s vlastní samosprávou.

Jednotlivé rodiny ohlašovaly matriční události (narození, sňatek či úmrtí) v nejbližší židovské náboženské obci, která vedla vlastní matriku.

Pro rekonstrukci židovských rodin usazených v Suchdole v posledních dvou stoletích byly využity dochované matriky:
- ŽO v Roztokách, Uněticích a Hostouni (HBM, HBMa)
- soupisy židů (HBS)
- knihy familiantů (HBF).(poskytla A.Skálová)

"Poznamenání"
zápis o židech v Sukdole


(poskytla A.Skálová)

"Poznamenání"
zápis o židech v Sukdole - přepis


Židovské rodiny v Suchdole - úplný text  (A.Skálová, L.Matušíková, 2006)
Židovské rodiny v Suchdole - jména  (A.Skálová, L.Matušíková, 2006)


Suchdolští židé byli pohřbíváni na hřbitovech v Postřiříně, Blevicích a Hostouni.

Fotografie pocházejí z Hostouně.


(foto Emil Rýva)

(foto Emil Rýva)

(foto Emil Rýva)


Mezi významné židovské rodiny žijící v Suchdole patřila rodina Brandejsů.
V roce 1866 se Wilhelm Brandeis (otec Alexandra Brandejse) stal nájemcem statku v Suchdole u Prahy, ktery byl majetkem Emauzského kláštera.
Do Suchdola se přestěhovala celá rodina. Žili zde do roku 1896.

Částečný rozrod Wilhelma Brandeise
Alexandr BrandeisHolocaust

V době okupace (1938-45) žilo v Suchdole 13 židovských rodin (celkem 27 osob).

Mnozí se stali obětí holocaustu a zahynuli..
Židovští občané, kteří měli poslední bydliště před deportací v Suchdole a zahynuli.Zpracoval: J.J.

ZDROJE:
Národní archiv
Terezínská pamětní kniha I
SOkA Praha-západ
Obecní kronika

  • Licence Creative Commons