ROZVOJ OBCE—ŠKOLSTVÍ


Všeobecně:

za vlády Marie Terezie (*1717 +1780 ) byla mimo jiné provedena školská reforma - v roce1774zavedena všeobecná vzdělávací povinnost dětí od 6 do 12 let.
S výjimkou pro letní období, kdy děti na vesnici pomáhaly při polních pracích, a proto se nemusely školní docházky zúčastňovat.

Ve všech obcích, kde byla fara, se začaly stavět tzv. "školy triviální". To znamená tři cesty ke vzdělání: čtení, psaní, počítání.

Na základě Hausnerova zákona byla roku1869v Rakousku, a tím i v Čechách, stanovena povinná školní docházka.
Byla prodloužena na 8 let a vzniká tak národní škola skládající se z institučně oddělené5leté školy obecnéa3leté školy měšťanské, místo měšťanské školy bylo možno navštěvovat gymnásium, reálku, reálné gymnásium či jinou specializovanou střední či odbornou školu.

Po roce1948byla zákonem o jednotné škole obecná škola přejmenována na školu národní (6-11 let) a měšťanská škola sloučena s nižšími ročníky gymnasií do nově utvořené školy střední (11-15 let)

V roce1953byl ale přejat a uzákoněn sovětský model osmileté střední školy (6-14 let) a jedenáctileté střední školy školy (6-17 let).

V roce1960byla základní školní docházka postupně prodloužena na 9 let, znovu zavedeny střední všeobecně vzdělávací školy, 3 roky (15-18 let), později změněny na gymnázia, 4 roky (15-19 let).
Základní škola se tehdy na rozdíl od osmiletých škol nazývala základní devítiletá škola - ZDŠ.
Devátá třída byla postupně zrušena mezi léty 1976 - 1984, čímž došlo ke zkrácení základní školy na 8 ročníků. Povinná školní docházka byla přitom prodloužena na 10 let, tedy každý absolvent základní školy musel pokračovat ve studiu na gymnáziu, střední odborné škole nebo středním odborném učilišti .

V roce1990byla povinná desetiletá docházka zkrácena na 9 let a postupně byla na základních školách zavedena zpět devátá třída, nejprve nepovinná, od roku 1996 (výjimečně až 1997) pak povinná.

(wikipedia)


Školství v Úněticích (Suchdole).


Ze záznamů o kontrole jezuity Eusebia vyplývá, že v Suchdole žádné záznamy nehledali, protože obyvatelé neuměli číst a psát.

1623- v Úněticích, náležejících k pražské kapitule, zakoupena chalupa od Kateřiny Panošky. Zde bydlil kantor a vyučoval děti.

1760- postavena nová škola z pozůstalosti místního faráře Václava Nespěšného. Hned pod farní budovou.
V roce 1790 chodilo do školy 114 dětí.
1838- v Úněticích zřízena třetí třída a postavena nová škola na místě nynější. Tehdy měla 252 dětí.

1894- budova zbořena a místo ní postavena nová. V roce 1898 měla 5 tříd a navštěvovalo jí 424 dětí.Z této situace těžili i obyvatelé Suchdola.

6.9.1931byla slavnostně otevřena"Masarykova obecná škola smíšená v Suchdole".

1936- v Lysolajích zřízena měšťanská škola.

Viz dále—ŠKOLY


Zpracoval: J.J.


ZDROJE:
obecní kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964
Kapitoly z minulosti Suchdola a Sedlce, Vladimír Laštovka,1999

www.historiesuchdola.cz  Copyright © 2013-2020