Titulek a menu

SUCHDOLSKÝ DVŮR   (později nazýván Brandejsův statek)kresba Václava Puchty v suchdolské kronice -1956
CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED MAJITELŮ, NÁJEMCŮ, SPRÁVCŮ DVORA

HISTORIE BRANDEJSOVA STATKU V DĚJINNÝCH SOUVISLOSTECH
© Helena Bínová, Josef Jánský, Bohumil Sommer
Srpen 2020


V minulosti nejvýznamější objekt v obci.

950-970 n.l.
Pravděpodobné období založení dvora.

Akademik, doc. PhDr. Jaroslav Böhm
1901–1962
český archeolog

„Je možno bezpečně určit, že dvůr, jako jádro pozdější obce,
byl založen v období 950-970 n. l.“


Kdy a kým založen, není známo.
V 10.století n.l. byl již dvorec v majetku Přemyslovců.

1045-1426
Majitelé dvora—Klášter panen benediktinek u s. Jiří na Hradčanech.

Ten dvůr mnohdy pronajímá. Viz Chronologický přehled...


První zmínky o dvorci

1226—Soudní zápis, kde je zmíněn svědek "testis Radlaus Zuchidol".

1227—Listina Nejvyššího soudu.
Kněžna Anežka Přemyslovna , dcera Vladislava II., byla v té době abatyší svatojiřského kláštera.
Podala stížnost k nejvyššímu soudu na purkrabího v Levém Hradci - neoprávněné zacházení s obyvateli vsi.
Soud jí dal za pravdu.

Obec tehdy zvaná Suchi dól.


První písemné záznamy

1233Papežský dekret
Papež Řehoř IX. potvrzuje svatojiřskému klášteru všechny jeho statky v Čechách.
Zde je uveden i Suchdol jako "Suchidol".

Papež Řehoř IX. v letech 1227-1241

Dekret
Detail—jméno dvora

Panel z výstavy Historie Brandejsova statku


1310–1346
Pod názvem Sukdol  se obec uvádí poprvé v době Jana Lucemburského.


Jan Lucemburský
10. srpna 1296—26. srpna 1346
Doba vlády: 1310–1346


1405-1415
Tvrz u sukdolského dvora   

Zmínka o majiteli tvrze—Zdeněk z Chýně.

Doba trvání tvrze není známa.


1421-1429
Dvůr zabírají Pražané (1421-1429).

Král Zikmund V roce 1420 král Zikmund napadá Prahu. Je poražen.
Vztek si vylévá na okolí, včetně Sukdola. Následuje vypalování, drancování.

Pražané osvobozují Sukdol.


1429
Klášter panen benediktinek u s. Jiří na Hradčanech i přes svou snahu Sukdol již nikdy nedostal zpět.
Tak Sukdol přišel o svou klášterní vrchnost.

Císař Zikmund dává statek Janu Keruňkovi Jednookému z Lomu.


Další dílčí informace


1490-1505 a 1541-1545
Majitelé Václav Budovec z Budova a dále jeho rod.  


1557
Majitel dvora Ctibor Sluzský z Chlumu.

Vzniká renezanční jádro dnešního dvora- valené, stlačené klenby.
V patře se z tohoto jádra zachoval úsek zdiva s grafity.


Před třicetiletou válkou byl dvůr tvořen samostatnou obytnou částí tvaru U.
Západní křídlo zabíral zřejmě už pivovar. Ten je ale spolehlivě doložen od roku 1648.

1648
Vypálení dvora Švédy.  


1652-1675
Poté statek kupuje kancléř Jakub Roden z Hirsenau a pronajímá ho Danielu Oriesovi.
Ories statek velmi zvelebil. Zvětšeno jižní křídlo a pivovar rozšířen do severního křídla.


1679-1932
Dvůr přechází do majetku benediktinského kláštera v Emauzích.
Sukdol vlastní opět klášterní vrchnost.

1679—v této době je zde 11 stálých zaměstnanců, bydlících ve dvoře.
5 koní, 30 ks hovězího dobytka, 276 ovcí, 58 prasat...
Zámeček je obyvatelný. V přízemí se provozuje menší pivovar.

Dvůr spravuje správce, jeho zástupce je šafář.
    V polovině 18.století je zde správcem Krištov Singer.
    V letech 1737-1777 je zde šafářem Jan Zela.
    Potom je šafářem Václav Kloužek.


1781
Dvůr postižen velkou průtrží mračen.
Voda podemlela zeď okolo dvora a v parku zámečku vytvořila velké jezero.
Zde se utopily dvě děvčátka rodin bydlících ve dvoře.
Do zdi byla zasazena deska s popisem události. Při opravě zdi byla ale poškozena.


1815-19
Ve dvoře žil opat emauzkého kláštera Leopold Žalda.
Byla pro něho zřízena v zámečku domácí kaple.
Byl pohřben na místním hřbitově ( u kapličky) v roce 1819.


1822
Vypukl velký požár. Shořel veškerý nábytek a uhořely dvě správcovy dcery.


1822 - 1824
Zámeček opraven. Nad střechou vystavěna malá zvonička.
Autorem této klasicistní přestavby byl arch. Karel Pollak (1778-1850).

    V této době byl šafářem Matěj Hálek (majitel č.p.4).


1830 - 1846
Nájemcem Jan Napravil. Ten jej zvelebuje.
   Zřizuje dva obchody, druhou hospodu ve Dvorské ulici.
   Nechal postavit zvoničku.


1846-1866
Jako majitel zde správcuje opět klášter benediktinů v Emauzích.
   V letech 1846-1859 dosazen jako správce Antonín Quadrát.
   V roce 1859-1863 dosazen jako správce Leopold Čížek  (1859- 1863 starostou).
   V letech 1863-1866 dosazen jako správce Jan Dubec.
   V roce 1863 zrušen pivovar.


1866-1896
Nájemcem rodina Brandejsů.


Alexandr Brandejs
(maloval Adolf Wiesner)
1866-1874 Vilém Brandejs
1874-1896 Alexandr Brandejs

Statek pozvedl na nebývalou úroveň. Velké přestavby, v patře vzniká sýpka, upraveno severní křídlo.
V roce 1890 zřizuje vlastní  kovárnu.
Byl ctitelem umění.

Alexandr Brandejs


1896-1909
Nájemce Josef Hanousek.

1910-1915
Nájemce Alois Kolínský. Zemřel v roce 1915.

1920-1923
Nájemce Alois Kolínský ml. Ten nebyl dobrým hospodářem. Najal ruské zajatce.
Zkrachoval a musel odejít. Pracoval potom jako úředník a žil v Roztokách.

Přenechal vedení statku svému správci Emilu Diamantovi (místní obchodník).


1923-1935
Nájemce Jan Lacina.
Opravil všechny budovy. Počínal si ale bezohledně, ve velkém těžil kámen z Kozích hřebetů. Musel být zastaven.


1932
Benediktini směnili suchdolský statek s rodinou Součků,
ale jejich dispoziční právo bylo omezeno Občanskou záložnou.

1932-1939
Majitel Václav Souček
Mochovský velkovýrobce likérů a kořalek. Prodává pozemky staviteli A. Vavroušovi. Ten zahajuje výstavbu Výhled.


11.10.1933 - Požár dvou stodol plných obilím

    foto
 •     Zpráva o průběhu požáru—zapsal Václav Rek, který byl v letech 1929-1932 velitelem sboru.

  1935-1939
  Nájemce Karel Werba. Byl to Němec. Před květnovou revolucí utekl.


  1939-1941
  Majitel Občanská záložna v Poděbradech.


  1941-1945
  Majitel Pražská obec.


  1945-1968
  Majitel Státní statek Lichoceves. Budovy chátrají.

  1968-dosud
  Majitel hlavní město Praha.
     1968-1994 Operativní správce VŠZ, školní statek Lány
     Od 1995 Nájemcem Česká zemědělská univerzita.

  Od roku 1978 statek patří mezi památkově chráněné stavby
  Suchdolský zámeček
  foto H. Bínová, 2019
  Suchdolský zámeček
  foto H. Bínová, 2019


  Pro web zpracoval: J. Jánský, 9/ 2020.


  ZDROJE:
  Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, Navrátil Ladislav, 1964
  Obecní kronika
  Národní archiv
  Pražské usedlosti, Barbora Lasťovková, 1977
  Vzpomínky A. Šrámkové  

  CHRONOLOGICKÝ PŘEHLED MAJITELŮ, NÁJEMCŮ, SPRÁVCŮ DVORA

  FOTOGALERIE:
  Brandejsův statek

 • Licence Creative Commons