CHRONOLOGIE

Významné události Suchdola


Od roku: 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 1950, 2000,

Do poloviny 10.století n.l.
Do této doby nejsou o osídlení Suchdola žádné záznamy.
Nálezy lidských koster. V oblasti dnešních Výhledů bylo křesťanské pohřebiště.
Z ještě dřívější doby nalezeno pohřebiště Keltů- kolem Roztocké ulice v blískosti háje.
Z doby okolo roku 800 n.l. nalezeny střepy- za sokolovnou proti domu čp. 366.

Poblíž dnešního Trojanova mlýna se snad v 9.stol. ale určitě ve století 10. usadili první Suchdoláci.

935-972 vláda Boleslava I. n.l.
V těchto neklidných dobách vzniká Suchol, resp. suchdolský dvorec.
Vzniká na okraji významné cesty do Levého Hradce.

Prostíral se zde rozsáchlý les Luboca ( podklad pro názen obce Liboc). Patřil knížecí rodině Přemyslovců.
Pro potřeby lovu byla zřízena lovecká chatrč, z které vzniká myslivna. Mohla vzniknout na konci 9.stol. nebo začátkem 10.stol.n.l.
Toto první stavení na Suchdole bylo v místě dnešního domu čp 2, pod zvoničkou.

Jeden levohradecký přemyslovský vladyka rozšiřoval své hradiště. Buduje dvorec-přízemní roubená obytná budova, budovy pro dobytek. Celý dvůr obehnán palisádovým plotem.

1045.
První listinná zmínka o Suchdole.
Listina psaná na pergamenu. Majitelem dvorce se stává klášter pannen benediktínek u sv. Jiří na Hradčanech. V té době abatyše Němka Adelheida.
Originál listiny byl chován v archivu kláštera v Rajhradě na Moravě.
V roce 1770 pořídil její opis Gelasiua Dobner (předchůdce Palackého).
Později se opis ztratil- patrně do Vídně.

1132
Postaven kostel v Úněticích.
Ves Suchi dól k němu přifařena.

1221
Listina nejvyššího soudu.
Kněžna Anežka, dcera Přemysla I. byla v té době abatyší svatojiřského kláštera. Podala stížnost k nejvyššímu soudu na purkrabího v Levém Hradci- neoprávněné zacházení s obyvateli vsi.
Soud jí dal za pravdu.
Obec tehdy zvaná Suchi dól.

1223
Papežský dekret. Papež Řehoř IX. potvrzuje svatojiřskému klášteru všechny jeho statky v Čechách. Zde je uveden i Suchdol jako "villa Suchidol".

1266
Soudní zápis. Vystupuje zde svědek "testis Radlaus Zuchidol".

zač. 14.století
Založena tvrz. Nad myslivnou- horní cesta ke škole.  tvrz

1403
Tehdejším majitelem tvrze -rytíř Nyklík (Niklin) (Mikuláš) z Ořecha. Psal se "Nicolaus de Orzech et de Suchdol". Od roku 1391 byl královským vrchním kuchařem krále Václava IV.

1405
Rytíř Nyklík prodal tvrz Zdeňkovi z Chýně. Ten ji vlastnil do r. 1415.

1420
Král Zikmund napadá Prahu. Je poražen. Vztek si vylévá na okolí, včetně Suchdola -vypalování, drancování.

1421
Po dalším vítězství Pražanů nad Zikmundem, osvobozují Suchdol. Zabírají suchdolský klášterní statek.
Benediktínky i přes snahu jej již nikdy nedostaly zpět.
Na dvorci ponechán starý správce až do roku 1429.

1429
Vlastníkem suchdolského dvora se stává Jan Keruňk Jednooký z Lomu. Psal se "Jednooký seděním na Suchdole".
Držel jej však neprávem, po právní stránce patřil stále jeptiškám.
Protože neměl doklad, musel v roce 1454 na příkaz Ladislava Pohrobka statek vrátit bez náhrady.
Odvolal se a statek mu byl vrácen.

1487
Karuňkovi dědicové prodávají statek Ondřeji Předborovi z Radešína.

1490
Majitelem Suchdola se stává Václav Budovec z Budova. Významný rod, který v Suchdole sídlil 55 let.
Osobnosti-rod Budovců z Budova

1505
Václav Budovec prodává statek neznámo komu.

1525
Zápis o tvrzi Václava Budovce z Budova.

1541
Synové Václava Budovce, Adam a Kryštov opět kupují suchdolský statek. Za nedlouho jej prodávají Štěpánu Tetaurovi z Tetova.

1557
Panství prodáno rytíři Ctiboru Sluzskému z Chlumu a na Tuchoměřicích.
Buduje statek. Pro svého syna Zikmunda staví zámeček- stojí dodnes.
Zřizuje pivovar. Čepuje se v hostinci u Urbanů.
Po jeho smrti jej spravuje jeho syn Zikmund.
Po náboženských soudních sporech Adam Sluzský zřizuje na statku modlitebnu. Zemřel r. 1617.

1617-1624
V těchto letech spravuje statek vdova Kateřina Sluzská ze Zábědovic.
Po její smtri byl její majetek zkonfiskován jako i u jiných protestantů.
Končí jedno z nejlepších období rozkvětu naší obce.

1625
Zavedena na podbabské silnici pošta z Prahy do Drážďan.

1631-1638
Majitelem je Kateřina Polyxena z Donína.

1638-1643
Majitelem je Hynek Vamberský z Rohatce.

1643-1645
Majitelem je rodina Egida Fuchse z Reinburku.

1645-1648
Majitelem je rodina rytíře Rudolfa Cellera z Rosenthalu. 1648-1652
V roce 1648 Švédové Suchdol vypálili.  Švédové .
Obyvatelé odcházejí. Zůstává v troskách do roku 1652.

1652-1675
Suchdol kupuje rytíř Jakub Ondřej Roden z Hirsenau, soudce v markrabství moravském a správce v Opavsku a Krnovsku.
Připojil i usedlost Dvořec v Lysolajích.
V roce 1662 žádal pražského purkrabího o právo vybírat mýto za používání suchdolské cesty vedoucí přes Prašný most na Pražský hrad.
Purkrabí toto uznal, ale vše provedl pro vlastní prospěch.

1654
Podle záznamu V Tereziánském katastru bylo ve vsi 7 gruntů, jeden z nich ležel ladem.

1656-1664
Roden pronajímá usedlost správci Danielu Oriesovi na 12 let.
Ten obnovil zámeček, pivovar a tři velké stodoly.
Na panství se vrací asi polovina obyvatel.

1664-1668
Správcem se stává Daniel Petržilka.

1668
Správcem se stává Daniel Rodanovský. Ten sám sobě prodal lysolajskou usedlost Dvořec bez vědomí Rodena.

1675
Po smrti Rodena majetek přešel na příbuzného hraběte Vojtěcha Šternberka.

1678
V tomto roce jej kupuje rytíř Kašpar Proya z Gieselberka.
V této době byl statek zařazen mezi tzv. alodiální (svobodné), takže majitel s ním mohl zacházet dle svého, na rozdíl od statku lenního.
Proy obratem prodává statek benediktinskému klášteru v Emauzích.

1679-1932
Po Bílé hoře upadli slovanští benediktíni v nemilost. Císař Ferdinand II. klášter věnoval španělským benediktinům.
Ti v tomto roce získávají Suchdol. Smlouvu podepisuje španělský opat Didacus á Canvera. Jeho následovníci byli většinou Němci.
Sousedé posměšně nazývali Suchdol "španělskou vesnicí".

1680
Morová rána. Suchdolští pochováváni na morovém hřbitově u dnešní kaple sv. Václava.
Mor se vrátil v letech 1713-1714.

1681
Gruntovní kniha uvádí 15 gruntů a dva mlýny. Z toho jsou 4 poloviční sedláci a deset chalupníků.

1704
Rychtář a šafář Martin Ježek dal postavit zděnou zvonici na morovém hřbitově jako díkuvzdání za zažehnání moru.

1721
Tereziánský katastr zachycuje 8 usedlostí. Uvádí také název "nad rybníkem Jordánem", který později mizí.

1755
Zvonice přestavěna na kapli. kaple sv. Václava

1770
Započato s číslováním domů.
Do té doby se domy označovaly podle držitelů.

1785
Josefínský katastr zaznamenává 17 usedlostí, z toho 3 hostince a 2 mlýny.

1822
(8.června) Požár suchdolského dvora. Rozdílné záznamy- obec vyhořela celá - jen zámeček s celým dvorem.

1825
Eichlerova sbírka zaznamenává 30 domů, 246 duší, kostel sv.Václava se hřbitovem, zámek, dvůr, ovčárnu, 3 mlýny (z toho jeden vyhořelý) a hospodu.

1850
Zrušen hřbitov u kaple s. Václava.

1866-96
Na statku se v nájmu usídlila rodina Brandejsů.

1908
Žádost Suchdola o připojení k Praze. Odloženo.

1920
Nájemcem statku Alois Kolínský.
Špatný hospodář. Jako nájemce zkrachoval.

1923
Nájemcem statku Jan Lacina.
Opravil všechny budovy. Počínal si ale bezohledně, ve velkém těžil kámen z Kozích hřebetů. Musel být zastaven.

1924
Praha chtěla připojit část Suchdola (Horní Sedlec + Suchdol po ulici Jiráskova (Osvobození)).
Obec chtěla připojit celá. Takto zamítnuto.

Obec přejmenovaná ze Sukdol na Suchdol.
Vypsána soutěž na návrh školy.

1932
Končí panství emauzských benediktinů na suchdolském dvoře (1679 - 1932).
Ti převádějí statek na továrníka V.Součku z Mochova. Od té doby mohl majitel volně disponovat s pozemky.
Část pozemků přešla na Občanskou záložnu v Poděbradech. Další část pozemků prodal Souček stavitelské firmě Alois Vavrouš a další ing.Bošinovi.

9.9.1934
Otevření sokolovny.   viz fotogalerie

1935
Ze statku odchází nájemce Jan Lacina. Na jeho místo byl vybrán Němec ing.dr Karel Werba.

1937
Zavedení orientačních čísel na modrých tabulkách.

1939-1945
Okupace

1941
Německý wermacht zabírá obecnou školu.

2.11.1942
Zahájení provozu poštovního úřadu.

1945
Květnové povstání.

20.8.1945
Zrušení lazaretu.

1.9.1953
V rámci reorganizace školství, byla v Suchdole zřízena "osmiletka".
Propůjčen čestný název "Osmiletá střední škola Mikoláše Alše v Suchdole u Prahy".

1957
Zahájena výstavba Vysoké školy zemědělské.

8.3.1957
Vychází první číslo měsíčníku "Suchdolské noviny".
Suchdolské noviny č.1, březen 1957
(SOkA Praha-západ, sbírka soudobé dokumentace)

1959
Změna katastru. Lokalita "Za hájem", patřící dříve k Roztokům, připojena k Suchdolu.
Nová hranice vymezena asi 20 kamennými mezníky.

1.1.1963
Území, kde se staví Vysoká škola zemědělská, se připojuje ke katastru Suchdola.
Předtím katastr Lysolaje.

březen 1964
Dr. Ladislav Navrátil dokončuje knihu "Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem".
Tisíc let Suchdola- přednášky L.Navrátila v sokolovně (6.3.a duben 1964). Velký zájem.

1964
Stalinova třída přejmenována na Suchdolská.

1964
Slavnostní zahájení školního roku 1964/65 na fakultách Vysoké školy zemědělské.
vysoká škola

1966 leden
Vychází 1.číslo Suchdolského zpravodaje (náhrada za Suchdolské noviny).
Nastávají ale potíže.

1966
Zřízena druhá autobusová linka 147.
Jezdila po Kamýcké ulici na Výhledy (Na Chumberk).

1.1.1968
Připojení Suchdola k Praze (z okresu Praha-západ)

srpen 1968
Začátek ruské okupace
Vrtulník střílí na školu.  (více)

1970
Přejmenování ulic. Z důvodu, aby v Praze nebyly ulice se stejným názvem.

1.3.1974
Bylo zrušeno MO VB vSuchdole.

1.9.1983
Otevřen šestitřídní pavilon základní školy.

1983
V říjnu vyšlo první číslo Suchdolského zpravodaje.

6.3.1990
Rada ONV Praha 6 přijímá rozhodnutí připojit Horní Sedlec k Suchdolu

3.5.1990
Vyhořel objekt školního pavilonu.

1990-listopad
Nový ofic.název úřadu: Místní úřad městské části Praha-Suchdol.

1.9.1993
Otevřena nová budova základní školy.

1.1.2000
Městská část Suchdol otevírá své webové stránky.


ZDROJE:
Archiv hl.města Prahy
Archiv země české, Rakovník
Archiv Národního muzea
Suchdolská obecní kronika
Suchdol a kraj poznamenaný dávnověkem, JUDr Ladislav Navrátil, 1964

Seznam použitých zdrojů v roce 1974 (pan Pekárek):  (poskytla A.Petrová)
Prameny
Literatura
Ikonografie a mapy

 • Licence Creative Commons
 • RYCHLÉ ODKAZY

 • O WEBU
  mapa webu
  autorská práva
  vaše názory
  přispěvatelé
  .
 • FOTOGALERIE
  školní třídy
  pohlednice
  osobní galerie
  požár škol.pavilonu
  fotbal.kluby
 • OBEC
  chronologie
  místní názvy
  změna názvů ulic
  výstavba
  proměny
 • OSOBNOSTI
  osobnosti...
  starostové
  čestní občané
  lékaři
  jména na pomníku
 • ŠKOLY
  seznam učitelů ZŠ
  historie ZŠ
  ČZU
  mateřské
  .
 • SPORT
  fotbal
  tělocvičné jednoty
  foto fotbal.klubů
  foto ostatní sporty
  .
 • LOKALITY
  hospody
  Brandejsův statek
  kaplička
  památné stromy
  mlýny
 • SPOL.ORGANIZACE
  sokol
  ochotnické divadlo
  legionáři
  baráčníci
  hasiči
 • www.historiesuchdola.cz © 2013-2018